Kunnen leerlingen die het zorgtraject volgen nog steeds een getuigschrift behalen?

Een leermiddel bepaalt nooit de beslissing over het al dan niet uitreiken van een getuigschrift. Deze beslissing behoort enkel de klassenraad toe. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klassenraad om af te wegen of een leerling de eindtermen voor de verschillende leergebieden in voldoende mate bereikt heeft.

 

Bovendien wordt deze beslissing pas op het einde van de lagere school genomen, en dit rekening houdend met de totale ontwikkeling van de leerling.