Verkoopsvoorwaarden

VOOR SCHOLEN, LEERKRACHTEN, DOCENTEN …

 

Prijzen

 

Alle vermelde prijzen zijn brutoverkoopprijzen in euro, inclusief BTW.

 

Scholen en leerkrachten van het secundair onderwijs krijgen bij klassikale aankoop 10 % korting op leerboeken en werkschriften, voor basisonderwijs is deze korting niet van toepassing. Er wordt geen korting gegeven op handleidingen, didactisch materiaal en schrijfmethodes.

 

De verzendkosten worden aangerekend per gewicht.

 

Van artikelen die in voorbereiding zijn of waarvan de prijs niet is bepaald op het moment van bestelling, geldt de prijs op het moment van facturering. Uitgeverij VAN IN behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst alsook de factureringswijze.

 

Leveringen

 

De levertijd van onze artikelen bedraagt maximaal 10 werkdagen, indien de bestelde producten voorradig zijn. In geval van overmacht kan hiervan afgeweken worden.

 

Onze producten worden uitgeleverd vanuit ons magazijn in Wommelgem, Nijverheidsstraat 92/5. Distributie voor buitenlandse zendingen gebeurt voor pakketten tot 3 kg via Bpost. Pakketten boven 3 kg en buitenlandse zendingen verlopen via GLS.

 

Beoordelingsexemplaren

 

Van uitgaven die een goede kans maken om klassikaal te worden ingevoerd, kunt u een beoordelingsexemplaar aanvragen. (Er geldt dan een deelname in de kosten voor administratie en verzending van 50 % van de verkoopprijs.)

 

U kunt slechts één beoordelingsexemplaar per uitgave bestellen. Bij artikelen die als beoordelingsexemplaar besteld kunnen worden, vindt u onder de bestelknop een link ‘Bestel een beoordelingsexemplaar’. Op beoordelingsexemplaren geldt geen recht van retour.

 

Belangrijk i.v.m. retourzendingen

 

Retourzendingen worden enkel aanvaard als ze vergezeld zijn van een speciaal daartoe aangeleverd formulier waarop de artikelen met aantallen zijn vermeld. Dat formulier kunt u aanvragen bij de klantendienst. Retourzendingen waarvan de artikelen en aantallen niet overeenkomen met wat op het formulier vermeld staat of retourzendingen zonder formulier kunnen wij niet aanvaarden.

 

VAN IN

 

Uitgeverij VAN IN
Nijverheidsstraat 92/5
2160 WOMMELGEM
BTW Nummer BE 0465 672 452

Basisonderwijs:

03 432 95 01

basisonderwijs@vanin.be

Secundair Onderwijs:

03 432 95 02

secundair.onderwijs@vanin.be

Hoger Onderwijs:

03 432 95 02

hoger.onderwijs@vanin.be

VOOR PARTICULIEREN

 

Prijzen

 

Alle vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Ze zijn zonder verbintenis en altijd vatbaar voor wijzigingen, zonder voorafgaand bericht. Van artikelen die in voorbereiding zijn of waarvan de prijs niet is bepaald, geldt de prijs op het moment van facturering. Uitgeverij VAN IN behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst alsook de factureringswijze. De verzendkosten worden aangerekend per gewicht.

 

Leveringen

 

De levertijd van onze artikelen bedraagt maximaal 10 werkdagen, indien de bestelde producten voorradig zijn. In geval van overmacht kan hiervan afgeweken worden.

 

Onze producten worden uitgeleverd vanuit ons magazijn in Wommelgem, Nijverheidsstraat 92/5. Distributie voor buitenlandse zendingen gebeurt voor pakketten tot 3 kg via Bpost. Pakketten boven 3 kg en buitenlandse zendingen verlopen via GLS.

 

VAN IN

 

Uitgeverij VAN IN
Nijverheidsstraat 92/5
2160 WOMMELGEM
BTW Nummer BE 0465 672 452

Basisonderwijs:

03 432 95 01

basisonderwijs@vanin.be

Secundair Onderwijs:

03 432 95 02

secundair.onderwijs@vanin.be

Hoger Onderwijs:

03 432 95 02

hoger.onderwijs@vanin.be

Herroepingsrecht

 

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht, en behalve in de gevallen opgesomd hieronder (en in artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht), heeft de klant het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, volgens onderstaande modaliteiten:

 

a. Herroepingstermijn: De termijn waarbinnen de klant kan herroepen, verstrijkt:

 

 • voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. Echter, voor overeenkomsten met betrekking tot digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, geldt een bijzondere regeling (zie verder; onder d).
 • voor individuele goederen: 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
 • in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst, niettegenstaande de uitzonderingen voorzien in artikel VI.53 (1° et 13°) van het Wetboek van Economisch Recht (zie verder; onder d).

 

b. Uitoefening van de herroeping: Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Uitgeverij VAN IN via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de klant om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

c. Gevolgen van de herroeping: Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door Uitgeverij VAN IN geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Uitgeverij VAN IN op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van Uitgeverij VAN IN terug. Uitgeverij VAN IN betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen hem voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Uitgeverij VAN IN mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Uitgeverij VAN IN heeft medegedeeld, aan Uitgeverij VAN IN (of, eventueel, aan degene die door Uitgeverij VAN IN uitdrukkelijk gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen), terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR. De producten dienen volledig en onbeschadigd te worden teruggestuurd en in de originele verpakking, in voorkomend geval in de doos waarin de klant ze heeft ontvangen, naar het adres op de doos of bij de oorspronkelijke zending vermeld, en volgens de eventueel bijgevoegde richtlijnen. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Voor zover de klant dus nog gebruik wenst te maken van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht, zal hij de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Uitgeverij VAN IN zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

 

d. Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 1. dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; voor dergelijke diensten stemt de klant er door zijn bestelling of aankoop en de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat wordt begonnen met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 5. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 6. de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 8. overeenkomsten waarbij de klant de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 9. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 11. overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 12. de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 13. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; voor dergelijke overeenkomsten stemt de klant er door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat begonnen wordt met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij hierdoor zijn recht op herroeping te verliezen;
 14. de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.